Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo Luật Đất đai 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51813Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai theo Luật Đất đai 2013

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51813