Những vấn đề pháp lý về định giá đất trong giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51816Những vấn đề pháp lý về định giá đất trong giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51816