Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51817Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51817