Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51819
Title: Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Hải Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Cảm,người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Công
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51819
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006946.pdf
  • Description : 
  • Size : 687.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.