Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Hải Dương)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51819Tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Hải Dương)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51819