Pháp luật về kiểm soát kinh tế ngầm trong hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51820Pháp luật về kiểm soát kinh tế ngầm trong hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51820