Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51822
Title: Thực tiễn thi hành án dân sự ở tỉnh Ninh Bình: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Dương, Đức Chính, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mai
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51822
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007069.pdf
  • Description : 
  • Size : 851.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.