Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51825Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là vợ chồng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51825