Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51827Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51827