Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51829
Title: Pháp luật về quản lý, sử dụng vốn trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu qua thực tiễn thoái vốn ngoài ngành : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Đinh, Dũng Sỹ, người hướng dẫn
Phạm, Phương Thảo
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51829
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006535.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.