Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51831Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51831