Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51834
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, động vật, thực vật trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Đỗ, Ngọc Quang , người hướng dẫn
Trần, Thị Kim Thanh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 76 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51834
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006520.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.