Tội trốn thuế theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51835Tội trốn thuế theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51835