Các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51838Các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ngãi)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51838