Chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2012 và thực tiễn tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51839Chấm dứt hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động 2012 và thực tiễn tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51839