Thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51841Thủ tục phiên tòa sơ thẩm dân sự và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51841