Nhân thân người phạm tội với việc quyết định hình phạt từ thực tiễn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51846Nhân thân người phạm tội với việc quyết định hình phạt từ thực tiễn thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51846