Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51851Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51851