Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51855
Title: Chế độ tài sản vợ chồng pháp định theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Bùi, Minh Hồng, Người hướng dẫn
Trương, Thị Lan
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự: 60 38 01 03 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51855
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007407.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.