Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51857
Title: Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trần, Văn Luyện, Người hướng dẫn
Lê, Thị Trang
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51857
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006382.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.