Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51861
Title: Bình đẳng và chống phân biệt đối xử với người khuyết tật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: Phân tích và so sánh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Hòa, Thị Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51861
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006378.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.