Bình đẳng và chống phân biệt đối xử với người khuyết tật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: Phân tích và so sánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51861Bình đẳng và chống phân biệt đối xử với người khuyết tật trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam: Phân tích và so sánh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51861