Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của bị cáo trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam - Trên cơ sở các số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51862Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của bị cáo trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam - Trên cơ sở các số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51862