Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51862
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của bị cáo trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam - Trên cơ sở các số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Cảm , người hướng dẫn
Nguyễn, Hải Lê
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51862
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006377.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.