Hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51864Hình sự hóa trách nhiệm của pháp nhân đối với các tội phạm về chức vụ trong Luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51864