Pháp luật về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51867Pháp luật về biểu tình trên thế giới và ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51867