Kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51871Kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51871