Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51873
Title: Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, thực tiễn ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Trần, Nho Thìn B, người hướng dẫn
Trương, Thị Vân Anh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 86 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51873
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006366.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.