Vấn đề chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51879Vấn đề chuyển đổi hình thức giữa công ty đối nhân và công ty đối vốn theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51879