Pháp luật về giao dịch bảo đảm và thực tiễn áp dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51881Pháp luật về giao dịch bảo đảm và thực tiễn áp dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51881