Hệ thống quy phạm pháp luật về môi giới bất động sản của các chủ thể ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51887Hệ thống quy phạm pháp luật về môi giới bất động sản của các chủ thể ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51887