Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân - Thực tiễn tại tỉnh Yên Bái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51891Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân - Thực tiễn tại tỉnh Yên Bái

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51891