Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51891
Title: Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nhân dân - Thực tiễn tại tỉnh Yên Bái : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Đào, Trí Úc, Người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Nhung
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 60 38 01 01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51891
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007395.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.