Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51898
Title: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại thành phố Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Lê, Thị Thu Thủy, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thùy Linh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51898
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006223.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.