Định tội danh đối với tội giết người theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51900Định tội danh đối với tội giết người theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51900