Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51900
Title: Định tội danh đối với tội giết người theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Khắc Hải, người hướng dẫn
Ngô, Văn Dinh
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và Tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51900
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007394.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.