Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực tiễn áp dụng tại Hà Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51901Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực tiễn áp dụng tại Hà Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51901