Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51901
Title: Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và thực tiễn áp dụng tại Hà Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Doãn, Hồng Nhung, người hướng dẫn
Trần, Thị Huyền Lê
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51901
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006222.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.