Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định - Thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51902Vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định - Thực trạng và giải pháp ngăn chặn, khắc phục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51902