Pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51905Pháp luật về vốn điều lệ trong công ty cổ phần ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51905