Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51906Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51906