Đánh giá tác động của pháp luật trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51907Đánh giá tác động của pháp luật trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51907