Vai trò của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51909Vai trò của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51909