Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51910
Title: Nâng cao vai trò của thẩm phán và hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án hình sự (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản, Người hướng dẫn
Bùi, Thị Huệ
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51910
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006291.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.