Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51913
Title: Vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thu, người hướng dẫn
Trịnh, Thị Hoàng Anh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51913
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006288.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.