Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51917Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51917