Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51920Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51920