Bảo đảm quyền con người đối với người bị bắt trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51931Bảo đảm quyền con người đối với người bị bắt trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51931