Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51933
Title: Phân hóa trách nhiệm hình sự trong các quy định của Quốc triều Hình luật. Bài học lịch sử cho hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Hoàng, Văn Hùng, người hướng dẫn
Đào, Phương Thanh
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51933
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006691.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.