Phân hóa trách nhiệm hình sự trong các quy định của Quốc triều Hình luật. Bài học lịch sử cho hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51933Phân hóa trách nhiệm hình sự trong các quy định của Quốc triều Hình luật. Bài học lịch sử cho hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51933