Cơ chế hải quan một cửa tại Việt Nam theo cam kết của Hiệp định về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51934Cơ chế hải quan một cửa tại Việt Nam theo cam kết của Hiệp định về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51934