Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý - Kinh nghiệm của một số nước và thực tiễn tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51937Bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý - Kinh nghiệm của một số nước và thực tiễn tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51937