Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51938
Title: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Thái , người hướng dẫn
Nông, Văn Dự
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luân và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51938
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006686.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.