Bảo vệ quyền con người trong Luật hình sự theo pháp luật nước ngoài và luật quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51940Bảo vệ quyền con người trong Luật hình sự theo pháp luật nước ngoài và luật quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51940