Hợp đồng mua bán nợ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51946Hợp đồng mua bán nợ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51946