Hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51953Hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51953