Pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51954Pháp luật về quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51954